Rezultaty

Wspólne odniesienia

Pierwszym krokiem jest opracowanie wspólnych odniesień, które są akceptowane przez wszystkich partnerów projektu, a mianowicie wspólne profile stanowisk, standardy zawodowe i standardy kompetencji. Dokumenty te stanowią podstawę wspólnego rozumienia, niezbędnego dla wzajemnego zaufania i realizacji celów projektu.

Output 1: Ustalenie istniejących profili stanowisk w transporcie i logistyce na poziomie 4 EQF

Partnerzy opracowali krajowe raporty na temat istniejących profili stanowisk odpowiadających kwalifikacjom na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce w ich krajach. Kliknij tutaj, aby pobrać (English version).

Output 2: Wspólne profile stanowisk odpowiadające kwalifikacjom poziomu 4 EQF

Trzy wspólne stanowiska zostały opracowane przez konsorcjum: technik transportu i logistyki, technik magazynu i  zaawansowany kierowca  drogowy. Dokumenty te zawierają więcej szczegółów na temat danych miejsc pracy i gwarantują ścisły związek wyników projektu VETMO4TL z rzeczywistymi  potrzebami  rynku pracy. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Output 3: Normy zawodowe odpowiadające poziomowi 4 EQF

Standardy zawodowe szczegółowo opisują zawód opisany wcześniej we wspólnych profilach stanowisk: wymieniają konkretne działania i zadania, które będą musieli podjąć posiadacze kwalifikacji i dostarczą więcej informacji o środowisku pracy i oczekiwanych rezultatach. Ten dokument jest głównym źródłem do późniejszego opracowania standardów kompetencji. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Output 4: Standardy kompetencyjne dotyczące kwalifikacji na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce

Jednym z głównych celów VETMO4TL jest wspieranie realizacji uznanej mobilności na poziomie 4 ERK. Aby osiągnąć ten cel, istniejące kwalifikacje w krajach partnerskich muszą być napisane w tym samym formacie, aby były porównywalne ze sobą. Dlatego partnerzy projektu najpierw opracowali transkryptowaną wersję swoich krajowych standardów kompetencji, stosując metodologię ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym). Oznacza to, że podchodzi się do standardów kompetencji, wykorzystując efekty uczenia się, które każdy uczeń powinien osiągnąć w trakcie procesu szkoleniowego. W związku z tym opracowane przez nas standardy kompetencji są zorganizowane w jednostki efektów uczenia się. Każdy efekt uczenia się odnosi się do Wiedzy, Umiejętności i Kompetencji, wyjaśniając szczegółowo, co uczący się musi wiedzieć, musi być w stanie zastosować w praktyce i jak zachowywać się w określonych sytuacjach zawodowych. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Output 5: Wzorce mobilności

Wspólne odniesienia zapewniają zrozumienie istniejących kwalifikacji w krajach partnerskich, ale nie zapewniają konkretnych propozycji projektów mobilności. W związku z tym projekt pójdzie dalej i porówna odpowiednie programy szkoleniowe w dwustronnej pracy, aby jasno określić możliwości uznanej mobilności między dwoma krajami partnerskimi. Te wzorce mobilności pomogą w odpowiedniej mobilności, czasie trwania i rodzaju (praktyka zawodowa i / lub mobilność studiów), a także efektów uczenia się, które można uzyskać za granicą.

Jeszcze nie dostępne.

Output 6: Warsztaty dla nauczycieli i trenerów

Na koniec, zespół projektowy zorganizuje cztery warsztaty pilotażowe dotyczące mobilności dla nauczycieli i trenerów w celu przeszkolenia ich w zakresie korzystania z narzędzi. Dostarczone zostaną szczegółowe wytyczne w celu wspierania szkoleń i wyjaśnienia naszych narzędzi i dokumentów w prosty i praktyczny sposób. Ponadto te warsztaty mają na celu wsparcie tworzenia nowych partnerstw dla przyszłych projektów mobilności.

Jeszcze nie dostępne.