Właściwe organy i partnerzy społeczni

Celem projektu VETMO4TL jest rozwój przejrzystości kwalifikacji na poziomie europejskim, tak aby mobilność europejska stała się rzeczywistością. Projekt gwarantuje dostępność i zgodność  kwalifikacji transportowych i logistycznych  na poziomie 4 z metodologią ECVET w ramach ram kwalifikacyjnych (EQF), poprzez zapewnienie wspólnych odniesień (profile stanowisk, standardy zawodowe i standardy kompetencji). Wysokiej jakości kwalifikacje do podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu i logistyki zgodnie z potrzebami wyrażanymi przez rynek pracy są gwarantowane przez udział kompetentnych instytucji w konsorcjum, dzieląc się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Zapewnia to również silne powiązanie między "światem zawodowym" a rynkiem pracy w sektorze (-ach) transportu i logistyki.