Resultats materials

Referències compartides

Com a conseqüència, el primer pas és el desenvolupament de referències compartides acceptades per tots els socis del projecte, en concret uns perfils professionals comuns, estàndards ocupacionals i estàndards de competència (s’inclou una explicació més detallada a la pàgina següent). Aquests documents constitueixen la base d’una entesa indispensable per tal que hi hagi una confiança mútua i per a la consecució dels objectius del projecte. 

Producte 1: Informes nacionals sobre els perfils professionals actuals

Els socis han preparat informes nacionals sobre els perfils professionals corresponents a les qualificacions de nivell 4 de l’EQF-MEQ en el sector del Transport i la Logística dels seus països. Download (inglés).

Producte 2: Perfils professionals comuns del nivell 4 de l’EQF-MEQ

El consorci ha preparat tres perfils professionals comuns, un per al Transport i la Logística i l’altre per als conductors del transport de mercaderies per carretera. Aquests documents aporten més detalls sobre els oficis en qüestió i garanteixen la vinculació dels resultats del projecte VETMO4TL amb les necessitats reals del mercat laboral. Download.

Producte 3: Estàndards ocupacionals del nivell 4 de l’EQF-MEQ

Els estàndards ocupacionals aporten detalls de la professió ja descrita en els perfils professionals comuns: inclouen una llista de les activitats i tasques concretes que els titulars de les qualificacions hauran de dur a terme i donen més informació sobre l’entorn de treball i els resultats esperats. Aquest document és la font principal per elaborar els estàndards de competència en els quals estem treballant actualment. Download.

Producte 4: Els estàndards de competència per als títols de nivell 4 de l'EQF en Transport i logística

Un dels objectius principals de VETMO4TL és donar suport a la realització de la mobilitat reconeguda a nivell 4 de l'EQF. Per assolir aquest objectiu, els títols existents als països socis en el projecte han de ser descrits en el mateix format, per ser comparables entre ells. Per tant, els socis del projecte han realitzat una versió transcrita de les seves normes nacionals de competència utilitzant la metodologia ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training). Això significa que s'aborden els estàndards de competència utilitzant els resultats d'aprenentatge que cada alumne haurà d'assolir durant el procés de formació. En conseqüència, els estàndards de competència que hem dissenyat s'organitzen en unitats de resultats d'aprenentatge. Tots els resultats d’aprenentatge es refereixen a coneixements, habilitats i competències, explicant en detall el que l'alumne ha de conèixer, ha de poder aplicar de forma pràctica i com es comporta en situacions professionals específiques. Download.

Producte 5: Pautes de mobilitat

Les referències compartides garanteixen la comprensió de les qualificacions existents als països associats, però no ofereixen propostes concretes per a projectes de mobilitat. Per això, anirem més enllà i compararem els programes de formació corresponents en ocupació binacional per tal de determinar clarament les possibilitats de mobilitat reconeguda entre dos països associats. Així, aquestes pautes de mobilitat proposaran un període de mobilitat adequat, la seva durada i tipus (per fer pràctiques en empreses i/o cursar estudis), i indicaran els resultats d’aprenentatge que es poden adquirir a l’estranger.

Encara no està disponible.

Producte 6:  Tallers per a personal docent i de formació

Finalment, l’equip del projecte organitzarà quatre tallers pilot sobre mobilitat, adreçats a personal docent i de formació, per capacitar-lo en l’ús dels nostres resultats. Prèviament es crearan unes directrius específiques per donar suport a la formació i explicar les nostres eines i documents d’una manera senzilla i pràctica. A més, aquestes reunions tindran com a objectiu donar suport a la creació de noves associacions per a projectes de mobilitat futurs.

Encara no està disponible.